Algemene voorwaarden

Place de la Famille – Algemene voorwaarden

Artikel 1 Inleidende bepalingen
1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Place de la Famille (PdlF): degene die aan één of meerdere personen tegen betaling vakantie
accommodatie aanbiedt.
Huurder(s):
a. de wederpartij van PdlF, of
b. degene te wiens behoeve en met wiens instemming de Huurovereenkomst is afgesloten, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 6 van deze voorwaarden in de plaats is getreden van
de oorspronkelijke wederpartij van PdlF.
Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij PdlF zich jegens haar wederpartij verbindt tot
het verschaffen van een door haar aangeboden vakantieaccommodatie.
2. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing,
inclusief BTW (PdlF is belastingplichtig in Frankrijk (TVA)).
3. Op de Huurovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud Huurovereenkomst
1. Aanbod en aanvaarding
De Huurder(s) ontvangt op basis van een (online) reserveringsaanvraag een aanbod van PdlF,
inclusief een boekingsbevestiging of factuur. De Huurovereenkomst komt tot stand door
betaling door de Huurder(s) van de aanbetaling.
2. Herroeping aanbod
Het aanbod van PdlF is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping
wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is
toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na
aanvaarding door de Huurder(s).
De Huurder(s) heeft/hebben in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde
gelden.
3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden PdlF niet. Dergelijke fouten en
vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde
Huurder – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
4. Aankomst- en vertrektijden
De Huurder(s) kan op de dag van aankomst de vakantieaccommodatie vanaf 15.00u betrekken
en dient op de vertrekdag de vakantieaccommodatie vóór 09.00u te hebben verlaten, tenzij
anders met PdlF overeengekomen.

Artikel 3 Betaling
1. De Huurovereenkomst komt tot stand door het betalen door de Huurder(s) van een
aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom, tenzij nadrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. De aanbetaling dient uiterlijk zeven (7) dagen na de factuurdatum te
zijn bijgeschreven op één van de bankrekeningen van PdlF. Bij niet tijdige betaling kan – na
sommatie en na verstrijking van de in de sommatie gestelde termijn – het aanbod van PdlF
vervallen.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de dag van aankomst zijn
bijgeschreven op één van de bankrekeningen van PdlF, dan wel contant bij PdlF zijn voldaan,
ten bewijze waarvan een voor ontvangst getekende rekening/kwitantie moet kunnen worden
overlegd.
3. Bij niet tijdige betaling kan – na sommatie en na verstrijking van de in de sommatie gestelde
termijn – de Huurovereenkomst door of namens PdlF met onmiddellijke ingang worden
opgezegd; in voornoemd geval zullen de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 7 van
toepassing zijn.
4. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aankomst tot stand komt,
moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4 Reissom
1. De gepubliceerde huursom geldt per vakantieaccommodatie, tenzij anders aangegeven.
2. De reissom bestaat uit de huursom voor de vakantieaccommodatie eventueel vermeerderd

met de gekozen extra’s (bijv. handdoekpakket) en de verplichte bijkomende kosten zoals

reserveringskosten en schoonmaakkosten.
3. De op de site gepubliceerde huursom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen,
zoals deze PdlF bekend waren ten tijde van publicatie.

Artikel 5 Wijzigingen door de Huurder(s)
1. Iedere verlangde afwijking van of toevoeging aan het aanbod van PdlF vereist de
nadrukkelijke schriftelijke instemming van PdlF
2. Tot 28 dagen vóór de eerste dag van de geboekte vakantieaccommodatie kan/kunnen
Huurder(s) wijziging in de Huurovereenkomst verzoeken (bijv. wijzigingen in gekozen extra’s,
data van de huurperiode). Deze wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht.
Voorwaarde hierbij is, dat de Huurder(s) de gewijzigde reissom voldoet/voldoen conform de
regeling zoals genoemd in artikel 3, eventueel onder aftrek van reeds betaalde gelden.
3. Over de verzochte wijziging als genoemd in lid 1 zal zo spoedig mogelijk worden beslist.
Afwijzing zal mondeling of schriftelijk worden toegelicht.
4. Vanaf 28 dagen vóór de eerste dag van de geboekte vakantieaccommodatie is een wijziging
niet meer mogelijk.
5. Wanneer een verzoek om een wijziging, als bedoeld in lid 1, wordt afgewezen door PdlF en
Huurder(s) handhaaft/ handhaven desondanks zijn/hun verzoek tot wijziging, dan zal dit door
PdlF als een annulering van de Huurovereenkomst worden beschouwd en zullen de
annuleringsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 7 van toepassing zijn.

Artikel 6 In-de-plaatsstelling
1. Mocht(en) één huurder of meerdere huurders verhinderd zijn aan de reis deel te nemen,
dan kan/kunnen deze huurder(s) op verzoek en in overleg met PdlF worden vervangen door
een andere persoon c.q. door andere personen; hierbij gelden de in lid 2 vermelde
voorwaarden.
2. Voorwaarden ten aanzien van de in lid 1 bedoelde in-de-plaatsstelling:
a. de andere persoon (personen) voldoet/voldoen aan alle voorwaarden, die aan de
Huurovereenkomst verbonden zijn en daaruit voortvloeien.
b. het verzoek dient uiterlijk 7 dagen vóór de eerste dag van de geboekte
vakantieaccommodatie te zijn ingediend, dan wel zoveel eerder dat de benodigde handelingen
en formaliteiten nog kunnen worden verricht c.q. uitgevoerd.
3. De Huurder(s) en plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke Huurder(s) is/zijn hoofdelijk
aansprakelijk tegenover PdlF voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de
reissom alsmede de verdere kosten die volgens deze Algemene voorwaarden voor rekening
van de huurder(s) komen.

Artikel 7 Annulering door Huurder(s)
Bij annulering van de Huurovereenkomst door de Huurder(s), worden de volgende
annuleringskosten in rekening gebracht:
− bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de eerste dag van de geboekte
vakantieaccommodatie: het gedeelte van de aanbetaling betreffende de huursom van de
vakantieaccommodatie (zie artikel 4);
− bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) vóór de eerste dag van de geboekte

vakantieaccommodatie: 100% van de huursom van de vakantieaccomodatie;

Artikel 8 Opzegging door PdlF
1. In het geval van gewichtige of buitengewone omstandigheden (brand, natuurrampen,
oorlogsgeweld, etc.) kan PdlF de Huurovereenkomst opzeggen, hetgeen direct aan Huurder(s)
zal worden meegedeeld.
2. PdlF zal in geval van annulering als genoemd in lid 1 trachten een alternatief aan te
bieden in de vorm van een gelijkwaardige vakantieaccommodatie. Is dit niet mogelijk,
of accepteert/accepteren de Huurder(s) het aangeboden alternatief niet, dan zal
terugstorting van de volledige reissom plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge
van de annulering zal niet door PdlF worden vergoed.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en overmacht
1. PdlF is verplicht tot uitvoering van de Huurovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen
die de Huurder(s) op grond van de Huurovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de uitvoering van de Huurovereenkomst niet verloopt overeenkomstig de in lid 1
bedoelde verwachtingen, is/zijn de Huurder(s) verplicht dit zo spoedig mogelijk en in ieder
geval binnen 24 uur na de constatering te melden bij PdlF. PdlF zal direct streven naar
passende oplossingen.
2. Indien PdlF jegens Huurder(s) aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de
vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom.
3. PdlF is niet gebonden aan fouten en vergissingen op haar site of andere publicaties.
4. PdlF draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto’s, folders
en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt
uitgegeven.
5. PdlF is niet aansprakelijk voor het niet of ten dele uitvoeren van de Huurovereenkomst in
geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het geval dat de door PdlF
ingeschakelde dienstverleners, waarvan PdlF afhankelijk is, nalatig blijven.

Artikel 10 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid PdlF
1. PdlF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend aan de
Huurder(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij
aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
2. Indien PdlF jegens Huurder(s) aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de
vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom.

Artikel 11 Verplichtingen van Huurder(s)
1. Huurder(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
Huurovereenkomst voortvloeien en voor de door hen veroorzaakte beschadigingen aan of
vermissing van eigendommen van PdlF.
2. De Huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van PdlF.
3. Het is Huurder(s) niet toegestaan, de vakantieaccommodatie met meer personen te
bewonen dan het maximale toegestane aantal, zoals genoemd in de omschrijving van de
vakantieaccommodatie, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van dit aantal kan
verbreking van de Huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij geen recht op
schadevergoeding bestaat.
4. Het is Huurder(s) niet toegestaan te roken in de vakantieaccommodatie, het sanitairgebouw
en de overige binnenruimten.
5. Het is Huurder(s) niet toegestaan huisdieren mee te nemen.
6. De Huurder(s) verplicht(en) zich gedurende zijn gehele verblijf op PdlF tot het afsluiten van
het toegangshek van het zwembad voor zichzelf en voor zijn/haar eventuele minderjarige
kind(eren), reisgenoten evenals voor zijn/haar gasten en aanvaardt daarvoor de
verantwoordelijkheid.
7. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een
goede uitvoering van een verblijf in de gehuurde accommodatie daardoor in sterke mate wordt
bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door PdlF van (voortzetting van) het verblijf
worden uitgesloten, indien van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de
Huurovereenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening
van huurder(s), indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden
toegerekend.

Artikel 12 Rente en incassokosten
De Huurder(s) die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens PdlF heeft/hebben voldaan,
is/zijn over de reissom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een
maand vertraging. Voorts is/zijn hij/zij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke
incassokosten, te stellen op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-.

Place de la Famille
Jayac, september 2017